За нас

ДГ “Слънце”, с. Сомовит е открита през 1964 г. В сегашната сграда е преместена през пролетта на 1977 г.

        Село Сомовит се намира в Северозападна България, община Гулянци, на 42 км. северно от гр. Плевен.

Детската градина се намира в централната част на населеното място, което е разположено на 130 метра от брега на р. Дунав. Селото е построено амфитеатрално, със северно и северозападно изложение. Характерно за селото е красивата комбинация на  просторната Карабоазка низина, река Дунав, изграденото  пристанище и вятърен парк за производство на електричество.

       През всичките години  в ДГ “Слънце”  работи високо квалифициран екип от педагози и непедагогически персонал.

       Детската градина  разполага с много добра материална  база, с просторни и светли стаи за обучение и игра с прилежащи към тях санитарни помещения. Разполага с помещения две градински групи. В дворните площи са обособени площадки за игри, съобразени с възрастта на децата.

     Осигурен е безплатен  транспорт за децата от друго населено място , с училищен автобус.

  • ВИЗИЯ НА ДГ “СЛЪНЦЕ”     

Образователна институция за предучилищно образование, съхранила българските традиции и предоставяща съвременни условия за развитие на детската личност, привлекателна за децата, удовлетворяваща за родителите. Децата притежават ключови компетентности и се стремят към личностно развитие и усъвършенстване през целия живот.

  •  МИСИЯ

Създаване на съвременна, сигурна и безопасна образователна среда, в условията на COVID-19, от екипа на детската градина, заедно с родителите и семейната общност, за личностно развитие на всяко дете, за да може то да придобие необходимата компетентност по ДОС за училищна готовност.

  • НАШАТА ЦЕЛ

Изграждане на творческа и иновационна образователна среда за достъп и равен  шанс за предучилищно образование. Придобиване на компетентности, физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му необходими за успешното му преминаване в училищното образование.

  • ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НАШИТЕ ЦЕЛИ

   – Спазване на балансиран дневен режим с акцент на двигателната дейност – игри на открито, разходки сред природата, спортни празници;

   – Участие на учителите и децата в проекти, конференции, сценични изяви, конкурси, изложби и мероприятия на общинско,  областно и национално  ниво;

   – Създаване на условия за квалификационна дейност на педагогическия и непедагогическия персонал;

 – Стимулиране на родителската общност и гражданското участие в цялостния образователен процес.  Подкрепа на децата и техните семейства.

 – Организиране на дейности според способностите на децата;

 – Формиране на екологично възпитание чрез пряк контакт с природата ;

– Социализиране на децата със специални образователни потребности и евроинтеграция;

 – Защита правата на детето, на неговото духовно и физическо развитие, свобода на избор, инициатива и творчество.